Auditverslag november 2019

Federatie Landbouw en Zorg, Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen

Woonerf Luscinia, Locatienummer: 2048

Auditor schriftelijke en praktijktoets: W.J. (Wim) de Jong

Datum: 03-12-2019

1 Schriftelijke toetsing

1.1 Verloop van de schriftelijke toetsing

Een wat langer lopend traject met goed onderling contact. Enkele laatste punten zoals de RIE wel/niet los voor de mini-camping en aanwezig personeel zijn tijdens de audit nog aan de orde geweest en daarna verwerkt. Dat betrof ook een openstaande oude actie op het vlak van medicatietraining door enkele medewerkers. Resultaat van de afspraak staat verderop in het verslag. Een andere oudere actie was verslaglegging van de inspraak dagbesteding. Laatste verslag staat nu in de werkbeschrijving. Overigens staat er meestal gedetailleerde en actuele informatie in de werkbeschrijving. Voor het traject is ook wat meer tijd genomen omdat de auditor 14 dagen afwezig was in de periode na de eerste beoordeling. De informatie op de site is een welkome aanvulling evenals die uit het jaarverslag. Op de eigen site staat een stukje uitbreiding met appartementen benoemd. Zie dat vooral als iets dat zich in de verdere toekomst kan gaan afspelen. Op welke termijn is nog niet bekend maar denk meer in jaren dan maanden.

2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Op een mooie locatie in het buitengebied van Hengelo Gld is een voormalig varkensbedrijf in de loop van een aantal jaren omgebouwd tot een locatie met veel ruimte voor dagbesteding, recreatie en wonen. In het woonhuis zijn zes slaapkamers (beneden en boven) gerealiseerd voor 6 bewoners (nu 5). Per 2 kamers is er eigen sanitair. Gedeeld worden een ruime keuken en een sfeervolle verblijfsruimte buiten de dagbestedingstijden. De beide zorgboeren bewonen een eigen deel van het huis. Buiten is er volop ruimte in diverse schuren voor opslag en activiteit (houtbewerking). In een half open kapschuur is een winkeltje voor de campinggasten gerealiseerd. Enkele paarden hebben hier hun stal. In een ruime kantine is er de pauzeplek maar tevens ruimte voor binnenactiviteiten voor de dagbesteding. Campinggasten kunnen hier, in overleg, ook gebruik van maken. Ze hebben wel eigen sanitaire voorzieningen aan de buitenzijde van dit gebouw. De kleine natuurcamping ligt er nu verlaten bij. Het seizoen is afgelopen. Achter dit terrein ligt nog een stuk natuurgebied waarin enkele paden zijn gerealiseerd. Met 7HA aan terrein mag het woord RUIMTE dan ook rustig met hoofdletters worden geschreven. Het renovatieproces van terrein en gebouwen verloopt gestaag. Nadat eerder het woonhuis van binnen en buiten is aangepakt is het plan nu de kantine en de open kapschuur eens een stevige beurt te geven. Daarbij wordt niet uitgegaan van ingrijpende wijzigingen. als hiertoe wel plannen komen dan zal dit worden gemeld ivm de kans op een tussentijdse toetsing

2.2 Profiel van de zorgboerderij

Geboden wordt wonen met zorg voor (nu) 5 jong volwassenen in de leeftijd van 22 tot 25 jaar die een stap richting zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling aan het maken zijn. Allen hebben een eigen slaapkamer en maken daarnaast gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen waar zaken als koken, samen leven/samen doen, schoonmaken en doorbrengen vrije tijd onderdelen van zijn. Allen hebben (een deel) van de dagbesteding op deze locatie. De een zo goed als 100%, een ander gedeeltelijk met ook momenten elders. Wel hebben de meesten een externe activiteit zoals scouting of muziekles. Het zijn over het algemeen geen personen die al toe zijn naar hele dagen buiten deze locatie verkeren. Daarom haalt ‘Woonerf Luscinia de wereld naar hen toe’ dankzij de camping op het terrein. Hier zijn terloopse contacten met  campinggasten mogelijk of een speciale klus in relatie tot die camping. Wel hebben allen een vast weekend per 14 dagen dat ze terug gaan naar hun ouderlijk huis. De band met ouders wordt ook vanuit de zorgboerderij gestimuleerd en de contacten met ouders bij halen/brengen zijn daarbij van belang. Naast de bewoners is er ook ruimte voor externe deelnemers dagbesteding. Dat beperkt zich nu tot 1 persoon maar meer zou welkom zijn. Dit ook voor wat meer externe input in de groep bewoners. Alle zorgvragers komen via een PGB (WMO of WLZ). Het terrein, gebouwen en dieren biedt veel mogelijkheden tot variatie inclusief aandacht voor creatieve activiteiten. Begeleiding van dagactiviteiten wordt o.a. verzorgd door iemand met veel kennis van paarden aangevuld met vrijwilligers, zorgboer en -boerin. Daarnaast zijn er twee woonbegeleiders. De slaapwacht wordt altijd verzorgd door zorgboer en boerin die in hetzelfde pand wonen. gedurende de nacht zijn ze via huisbel of telefoon direct oproepbaar. Dit is passend voor deze doelgroep.

2.3 Personeel & Scholing

Vanaf de start hebben Leo en Marianne van der Westen stap voor stap gewerkt aan de invulling van hun Woonerf Luscinia. Voorheen hebben ze beiden jaren ervaring opgedaan in het werken binnen de zorg, dit zowel op het vlak van management als in de uitvoering. Basis was daarbij ooit een opleiding als verpleegkundige en Leo heeft nog steeds een actuele BIG (reg.nr: 19003375330). Ze worden bijgestaan door 2 woonbegeleiders met eveneens ruime ervaring en een begeleider specifiek voor de dagbesteding. Eén van de twee woonbegeleiders heeft ook een rol bij de dagbesteding. Naast dienstverbanden is er ook een ZZP afspraak. Ze worden bijgestaan door enkele vrijwilligers die eigenlijk allemaal wel een specifieke bekwaamheid hebben en inmiddels goed bekend zijn met de deelnemers bij de dagbesteding. Er is plek voor stagiaires maar dat moet op dat moment wel passen. Bij specifieke zorgvragen is er de mogelijkheid een beroep te doen op een betrokken orthopedagoog. Er is een formele aansluiting bij Zorgboeren Oost-Gelderland maar als waardevoller wordt de band met enkele andere zorgboerderijen gezien. zo kan de BHV soms samen worden uitgevoerd. Allen hebben een VOG. Op het vlak van medicatie verzorgt Leo altijd het klaarmaken van eventuele dagmedicatie (komt via apotheekhoudende lokale huisarts) en de rol van anderen gaat niet verder dan aanreiken. Toch is eerder benoemd dat ook de andere medewerkers een (online) medicatiecursus moeten volgen. Deze actie staat al langer open. Tijdens de audit wordt afgesproken dat deze voor het einde van het jaar concreet wordt gemaakt en als zodanig benoemd in het jaarverslag 2019.

2.4 Begeleidingstraject

Leo spreekt tijdens de audit over een professionaliseringstraject gedurende de afgelopen periode en dat heeft zich o.a. vertaald in het concreter werken aan doelen in het begeleidingstraject (was als zodanig ook al benoemd tijdens eerdere woonaudit). Dat nog  aanscherpen is als eigen actiepunt voor 2020 opnieuw benoemd. Zie bovenstaande als een doorgaande ontwikkeling waarbij gesteld kan worden dat de nu al aanwezige basis al gedegen is. Een zorgvuldige en gedegen intake leidt tot een overeenkomst en begeleidingsplan. Meest wenselijk is daarbij de ‘doorgroei’ van dagbesteding naar wonen. Een eerder voorgekomen situatie. De relatie met de ouders en ‘het eigen systeem’ krijgt daarbij veel aandacht. Omdat dit in het algemeen geen zorgvragers zijn die lang van het erf af willen zijn, wordt geprobeerd via de camping en externe activiteiten de link met de buitenwereld levendig te houden. Het evalueren van begeleidingsdoelen geschiedt in meerdere stappen met een voorbereiding op papier, het gesprek en daarna verslaglegging. Vervolgens wordt het begeleidingsplan aangepast en opnieuw voor akkoord getekend. Naast de inspraak bij de dagbesteding (laatste verslag toegevoegd) is het meer frequente huiskameroverleg. De tevredenheidsmeting wordt conform de norm uitgevoerd. Met slechts 1 externe deelnemer dagbesteding zijn de formats voor wonen de belangrijkste informatiedragers. Ook voor betrokkene is dit goed passend. Het begeleidingsplan kan dan wat eenvoudiger blijven. Aangezien er sprake is van niet-zelfstandige woonruimte (keuken etc wordt gedeeld), is er een gebruikersovereenkomst opgesteld.

2.5 Dossiervorming & Procedures

Samen met Leo heb ik 4 deelnemersdossiers doorgenomen en het medicatietraject nader bekeken. De doorgenomen papieren dossiers zijn compleet en actueel en aangezien die tijdens inzage werden voorzien van een nadere toelichting kon ik me een beeld verwerven van de deelnemer en diens zorgvraag. Hoewel gebruik wordt gemaakt van standaardformats is duidelijk herkenbaar dat er per deelnemer op de verschillende leefdomeinen een specifiek op de persoon gerichte invulling wordt gegeven. Dat begint al bij de gedegen intake en loopt via overeenkomst en zorgplan door naar de evaluatie. Voor dit onderdeel is er geen vast format maar de inhoud sluit aan bij het zorgplan en komt na bespreking met ouders en deelnemer terug in het bijgestelde zorgplan. Via een eigen digitale registratie zorgt Leo ervoor dat het afgesproken tijdspad van begeleiding wordt gevolgd. Hier is de ruime ervaring van Leo binnen de zorg met registraties en vastlegging van de zorg goed herkenbaar. Op het vlak van medicatie is hij als BIG geregistreerde degene die de maandafgiftes van de apotheekhoudende huisarts verdeeld in de specifieke dosis voor een dag in daartoe bestemde medicijndoosjes. De medewerker krijgt deze doos of hij wordt al klaar gelegd op de ontbijttafel. De medewerker attendeert eventueel op het tijdstip van inname en ziet hierop toe. Alle medicatie is opgeborgen in een afsluitbare kast op kantoor. Procedures zoals opgenomen in de werkbeschrijving zijn actueel en komen aan de orde tijdens de huiskamergesprekken en inspraakmomenten.

2.6 Organisatie & Beleid

Met een stevige eigen drive is woonerf Luscinia tot stand gekomen en nog steeds in ontwikkeling. Dit is in visie en missie terug te vinden. Qua omvang zal bij wonen voorlopig het maximum op 6 bewoners blijven staan. De dagbesteding/dagbegeleiding kan zeer divers worden ingevuld en biedt nog ruimte voor nieuwe instroom. De plannen van appartementen die op de eigen site terug zijn te vinden betreffen echt de verdere (en nog onzekere) toekomst. Met de huidige omvang en het aanwezige begeleidingsteam kan de continuiteit goed worden geborgd. Ook in financiële zin. Na een periode van lenen bij de start kan nu worden afgelost. Juist omdat Leo een tijd als meubelmaker heeft gewerkt, beseft hij de risico’s van machines en techniek en dat heeft geleid tot specifieke afspraken m.b.t. gebruik gereedschap per deelnemer. Bij de voorbereiding op de audit is nog besproken of er voor de camping een eigen RIE zou moeten zijn. Navraag bij Stigas levert op dat hiervoor geen branchespecifieke RIE is en zo wordt de camping meegenomen bij de zorgboerderij-RIE bij 6.7.3. Mede gelet op ook de campinggasten is er aandacht voor hygiene. Volgens de bijgestelde normen binnen het kwaliteitssysteem is er geen GD certificaat meer noodzakelijk. Als er toch ooit nog eens schapen of geiten op het erf komen wel. Waardevol in dit audittraject is de zichtbare aandacht voor PDCA (Plan; Do; Check; Act). Dat levert mooie ‘eigen lijstjes’ via de mail op met als signaal: “Pak ik op of zal ik aandacht geven”. Waar nodig levert dat een actie op zoals bij medicatie. Dagbesteding en woonhuis zijn goed gescheiden en pauzes dagbesteding vinden plaats in de kantine. Zo komen ook de bewoners aan het einde van de dag ‘echt thuis van hun werk’. De zorgboer en boerin wonen in het woonhuis in een geheel eigen gedeelte met ‘voordeurbel’.

3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

Nadat eerder dagbesteding/begeleiding en wonen afzonderlijk waren getoetst, is dit de eerste audit die de gehele dienstverlening dekt. Dat levert een positieve ervaring op bij de auditor en een prettig gesprek dat enerzijds gericht is op het nu voldoen aan de norm maar ook op de ontwikkeling van de afgelopen periode en de toekomstige lijn. Het advies dat hierbij past is dan ook zeker positief.